top of page

Voorwaarden Hetersche spaarpas

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Stichting Hart van Heteren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Haantjes 5, 6666 DP te Heteren, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72735457.

 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan het spaarsysteem deelneemt of wenst deel te nemen en daarvoor over een Hetersche Spaarpas beschikt c.q. daarvoor een Hetersche Spaarpas aanvraagt.

 3. Spaarsysteem: het door Stichting Hart van Heteren georganiseerde spaarsysteem waarmee de Consument middels de Hetersche Spaarpas spaarpunten kan sparen en verzilveren bij aankopen bij Ondernemers.

 4. Hetersche Spaarpas: de spaarpas die gratis bij Ondernemers te verkrijgen is en waarmee in het kader van het Spaarsysteem spaarpunten kunnen worden gespaard.

 5. Ondernemer: iedere bij het Spaarsysteem aangesloten ondernemer die Hetersche Spaarpassen uitgeeft en waarbij spaarpunten kunnen worden gespaard en verzilverd.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan het Spaarsysteem door een Consument.

 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

 3. Het aanbod van Ondernemers en Stichting Hart van Heteren voor deelname aan het Spaarsysteem is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Hetersche Spaarpassen.

 4. Voor deelname aan het Spaarsysteem is vereist dat de Consument officiële woonplaats heeft in Nederland.

 5. Hetersche Spaarpassen zijn te verkrijgen bij Ondernemers. Het wordt de Consument om verschillende redenen ten zeerste aangeraden zijn Hetersche Spaarpas op de website www.Hetersche Spaarpas.nl of middels de Hetersche Spaarpas-app te registreren. De Consument staat ervoor in dat hij alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens juist en volledig verstrekt.

 

 ARTIKEL 3. | HET SPAARSYSTEEM

 1. Op vertoon van een geldige Hetersche Spaarpas bij een Ondernemer bij aankopen vanaf 1 euro, worden gratis spaarpunten gespaard. Elke bestede euro vertegenwoordigt één spaarpunt, tenzij de Ondernemer anders met Stichting Hart van Heteren is overeengekomen. Bij besteding worden bestede euro’s naar beneden afgerond op hele euro’s. Indien de Consument bijvoorbeeld € 1,80 besteedt, wordt één spaarpunt gespaard. Gespaarde spaarpunten kunnen op vertoon van de Hetersche Spaarpas worden verzilverd bij aankopen bij Ondernemers, waarbij één spaarpunt € 0,01 waard is.

 2. Hetersche Spaarpassen kunnen voor het sparen en ter verzilvering op de daartoe aangewezen wijze ook worden vertoond middels de Hetersche Spaarapp.

 3. Hetersche Spaarpassen kunnen ook als cadeaukaart worden gebruikt. In dat geval is de Consument aan de Ondernemer een betaling verschuldigd ter grootte van het bedrag dat gelijk is aan het opgewaardeerde saldo van spaarpunten. Speciale aanbiedingen die alleen voor geregistreerde deelnemende Consumenten aan het Spaarsysteem gelden, zijn uitgesloten van verzilvering van cadeaukaarten.

 4. Spaarpunten kunnen uitsluitend worden gespaard en verzilverd bij aankopen in fysieke winkels van Ondernemers.

 5. Sparen en verzilveren van spaarpunten tegelijkertijd is niet mogelijk.

 6. Spaarpunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gespaard of verzilverd. Wanneer de Hetersche Spaarpas bij een aankoop niet wordt getoond overeenkomstig lid 1 of lid 2, kunnen nadien geen spaarpunten meer worden bij- of afgeschreven.

 7. Bij uitzondering kan het voorkomen dat bepaalde aankopen bij Ondernemers zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarsysteem. De betreffende Ondernemer kan de Consument hierover meer informatie verstrekken.

 8. In geval een Hetersche Spaarpas wordt opgewaardeerd aan de hand van een vouchercode, zijn vouchercodes tot 12 maanden na de datum van uitgifte daarvan geldig.

 9. Meerdere Hetersche Spaarpassen kunnen op verzoek van de rechtmatige houders daarvan aan elkaar worden gekoppeld waarbij het saldo op de Hetersche Spaarpassen wordt verrekend en wordt toegepast op de Hetersche Spaarpas die geldig blijft. De overige Hetersche Spaarpassen waarop het verzoek betrekking heeft, komen dan te vervallen. Het bedoelde verzoek kan middels het contactformulier op de website www.Hetersche Spaarpas.nl worden ingediend. Stichting Hart van Heteren behoudt zich het recht voor het verzoek af te wijzen.

 

ARTIKEL 4. | PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die de Consument in het kader van het Spaarsysteem verstrekt, worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt beheerd door of namens Stichting Hart van Heteren. De verwerking van persoonsgegevens van de Consument is nodig om de verplichtingen in het kader van het Spaarsysteem tegenover de Consument na te kunnen kopen, alsook voor het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en om de Consument te kunnen informeren over aanbiedingen van Stichting Hart van Heteren en Ondernemers.

 

ARTIKEL 5. | CORRECTIE BIJ FOUTEN EN VERGISSINGEN

Stichting Hart van Heteren behoudt zich het recht voor correcties in het saldo van de Hetersche Spaarpas door te voeren in geval van ten onrechte bij- of afgeschreven spaarpunten. Voor fouten en vergissingen in het nadeel van de Consument is de betreffende ondernemer eerste aanspreekpunt voor de Consument. De Ondernemer zal zich inspannen de fout of vergissing zelf te herstellen.

Indien sprake is van een fout of vergissing die niet kan worden verrekend met het saldo op de Hetersche Spaarpas en deze fout of vergissing een waarde betreft van meer dan 1.000 spaarpunten, is de Consument verplicht het onterecht ontvangen voordeel terug te betalen.

 

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING DEELNAME

De Consument kan zijn deelname aan het Spaarsysteem te allen tijde beëindigen. De spaarpunten die op het moment van beëindiging op de Hetersche Spaarpas staan, kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, nog worden verzilverd tot 24 maanden na beëindiging van de deelname.

Stichting Hart van Heteren behoudt zich het recht voor om Hetersche Spaarpassen waarop gedurende ten minste 24 maanden geen spaarpunten zijn bij- of afgeschreven, te laten vervallen.

In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze algemene voorwaarden, of indien de Consument op enige andere wijze zodanig handelt dat Stichting Hart van Heteren of een van de ondernemers schade lijden, is Stichting Hart van Heteren gerechtigd om, onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang de deelname van de Consument aan het Spaarsysteem te beëindigen en het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel geleden schade als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid.

Stichting Hart van Heteren kan te allen tijde de exploitatie van het Spaarsysteem beëindigen. De Consument zal hierover ingelicht worden. Gespaarde spaarpunten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen redelijke periode worden verzilverd.

Vervallen spaarpunten komen ten goede van Stichting Hart van Heteren.

Ondernemers kunnen gedurende de exploitatie van het Spaarsysteem worden aangesloten of uitgesloten van verdere deelname, zonder dat Stichting Hart van Heteren of de betreffende Ondernemer aansprakelijk is voor enig daardoor door de consument geleden nadeel.

 

ARTIKEL 7. | VERLIES EN DIEFSTAL

De houder die de Hetersche Spaarpas bij een aankoop toont, wordt geacht de rechthebbende van de Hetersche Spaarpas te zijn. Voor verlies of diefstal van de Hetersche Spaarpas zijn Stichting Hart van Heteren en Ondernemers niet aansprakelijk.

Indien de Consument verlies of diefstal van zijn Hetersche Spaarpas constateert, dient de Consument daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan een van de Ondernemers. Stichting Hart van Heteren spant zich dan in de Hetersche Spaarpas zo spoedig mogelijk te blokkeren, zonder dat Stichting Hart van Heteren en Ondernemers aansprakelijk zijn voor het nadeel dat de Consument lijdt in geval in de tussentijd onverhoopt spaarpunten door een derde worden verzilverd.

 

ARTIKEL 8. | CORRESPONDENTIE EN GESCHILLEN

Correspondentie verband houdende met het Spaarsysteem, evenals wijzigingen in persoonsgegevens van de Consument, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van Stichting Hart van Heteren (info@hartvanheteren.nl).

Geschillen met betrekking tot het Spaarsysteem kan de Consument schriftelijk voorleggen aan het bestuur van Stichting Hart van Heteren. Indien het geschil betrekking heeft op een Ondernemer, zal Stichting Hart van Heteren, na hoor en wederhoor te hebben toegepast, een voor de Consument, Ondernemers en Stichting Hart van Heteren bindende beslissing nemen, met dien verstande dat de Consument de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

bottom of page